ออกซิเจนบ่อเลี้ยงปลา

ออกซิเจนบ่อเลี้ยงปลา

ออกซิเจนบ่อเลี้ยงปลา ความสำคัญของออกซิเจนในบ่อปลา

ออกซิเจนบ่อเลี้ยงปลา เป็นออกซิเจนที่ละลายน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งเกิดจากการแพร่ของอากาศลงไปยังในน้ำ และก็เกิดจากการสังเคราะห์แสง ของแพลงก์ตอนพืช สาหร่าย และพืชน้ำ

ในกรณีที่มีแสงแดด พืชและสัตว์น้ำ จะใช้ออกซิเจนเพื่อการหายใจในเวลากลางคืน ออกซิเจนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องหาจุดที่เหมาะสม สำหรับออกซิเจนในน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ของสัตว์น้ำ ถ้าหากออกซิเจนต่ำเกินไป จะทำให้สัตว์น้ำเครียด มีอาการอ่อนแอ กินอาหารได้น้อยลง และโตช้า ติดโรคง่าย และอาจจะทำให้สัตว์น้ำที่อยู่ในบ่อเลี้ยงนั้น ตายทั้งหมดก็ได้

ออกซิเจนบ่อเลี้ยงปลา ปั๊มออกซิเจน

ปั้มออกซิเจน คือ ปั๊มออกซิเจน ที่มีใช้สำหรับสัตว์น้ำ เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ให้กับสัตว์น้ำต่าง ๆ มีหลากหลายแบบ และหลายขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งานของ แต่ละขนาดด้วย

ปั้มออกซิเจน แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ

  1. ปั้มออกซิเจน “แบบไดอะเฟรม” ตามลักษณะนี้มีลักษณะที่มีปั๊ม 2 ข้าง จ่ายไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า และปั๊มออกซิเจนจะมีด้านที่ติดแม่เหล็กไว้ ทำให้เกิดการสั่นของด้าม และไปปั๊มปุ่มยางทั้ง 2 ข้าง จึงทำให้เกิดลมออกทางด้านปลายได้
    ข้อดี ของปั๊มประเภทนี้ ก็คือ ออกซิเจน จะมีราคาถูก ระดับเสียงปานกลาง ใช้งานตู้ปลาทั่วไป
  2. ปั้มออกซิเจน “แบบปั้๊มที่มีขนาดเล็ก” ตามลักษณะนี้ภายในประกอบด้วย แกนโรเตอร์ และสเตอร์ อยู่ภายใน เมื่อเราป้อนแรงดันไฟฟ้า จึงทำให้เกิดการจัดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้แกน ของโรเตอร์นั้น สามารถเคลื่อนที่ได้ ด้านบนก็จะมีใบพัด ดันให้ลมออกมา ข้อดี ของปั๊มประเภทนี้ ก็คือ ราคาจะอยู่ในช่วงปานกลาง ระดับเสียงเงียบ สามารถต่อไฟใช้ได้ 12 ถึง 24 โวลต์ได้เลย หรือติดกับไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์ได้ หรืออาจจะต่อเป็นชุดโซล่าเซลล์ได้
  3. ปั้มออกซิเจน “แบบลูกสูบ” ตามลักษณะนี้ จะเป็นลักษณะกระบอกสูบ ทำให้อัดแรงลมได้มากและการหมุนจะเป็นลักษณะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา เหมาะสำหรับบ่อปลา หรือสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ข้อดี ของปั๊มประเภทนี้ ก็คือ ราคาปานกลาง ไปถึงสูงมาก ระดับค่อนข้างเสียงดัง ให้ลมค่อนข้างออกแรง ได้หลายหัวทราย เพราะว่าปั๊มออกซิเจนนี้ มีหลายแบบหลายราคา

การเลือกใช้งานจึงใช้งานให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและงบประมาณที่ต้องจ่าย

ปั้มออกซิเจน
“แบบไดอะเฟรม”
ปั้มออกซิเจน
“แบบปั้๊มที่มีขนาดเล็ก”
ปั้มออกซิเจน
“แบบลูกสูบ”
แบบไดอะเฟรม
แบบปั้๊มที่มีขนาดเล็ก
แบบลูกสูบ

การใช้ออกซิเจนในบ่อปลา

การเลี้ยงปลาที่มีความหนาแน่น และขนาดปลาที่โต ทำให้มีการใช้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น และของเสียจากปลา และอาหารที่เหลือก็มีส่วนทำให้ออกซิเจนในบ่อลดลงเหมือนกัน แต่สาหร่ายที่มีอยู่ในบ่อ จะตายเป็นจำนวนมาก ก็ทำให้จุลินทรีย์ต้องใช้ออกซิเจน เพื่อย่อยสลาย และอาจส่งผลให้ออกซิเจนลดน้อยลง และน้ำเน่าเสียได้ด้วย

วิธีการเติมอากาศในบ่อปลาจะมีหลายรูปแบบ

  • ผู้เลี้ยงปลาควรใช้เครื่องปั๊มแบบพ่น ก็เพราะว่าเพื่อเพิ่มอากาศในบ่อปลา ในช่วงฤดูฝนที่ฟ้าปิดเป็นเวลานาน ๆ หรือในกรณีที่ฉุกเฉิน รวมทั้งเมื่อปลามีขนาดโตขึ้น ทำให้น้ำฝนทำให้น้ำเป็นฝอยขนาดเล็ก และละลายออกซิเจนในอากาศลงน้ำได้ดีขึ้น
  • การใช้ใบพัดตีน้ำ การใช้ใบพัดตีน้ำความสามารถในการเพิ่มออกซิเจนจาก การใช้ใบพัดตีน้ำความสามารถในการเพิ่มออกซิเจน จะขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปร่าง และขนาดของใบพัดด้วยแต่การใช้ใบพัดตีน้ำความสามารถในการเพิ่มออกซิเจน จะขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปร่าง และขนาดของใบพัดด้วย แต่ก็มีข้อเสียคือ งบ ลงทุนและงบดำเนินการสูงนั่นเองค่ะ
  • ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่ ประกอบไปด้วยปั๊มลม และหัวฉีดที่พ่นน้ำออกผสมกับอากาศลงไปในบ่อเลี้ยงปลาอากาศจะวางท่ออากาศบริเวณพื้นน้ำ หรือกลางน้ำ

ดังนั้น สำหรับการเลี้ยงปลานั้น เราควรมีการควบคุม ความขุ่นของน้ำ หรือความโปร่งแสงของน้ำ ให้อยู่ในระหว่าง 30 – 50 เซนติเมตรด้วย โดยการเติมอากาศ ลงไปในบ่อปลาช่วยทำให้ สภาพน้ำนั้นดีขึ้น และยังเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซพิษ เช่น พวกแอมโมเนีย ไฮโดนเจนซัลไฟล์ อีกทั้งยังทำให้สัตว์น้ำ สามารถกินอาหารได้ดีขึ้น โตเร็ว และยับยั้งการเกิดโรคน้อยลง

Login